Dataskyddsförklaring

1. Inledning

Med följande information vill vi ge dig som „registrerad“ en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagarna. I princip är det möjligt att använda våra webbsidor utan att ange personuppgifter. Om du däremot vill använda särskilda tjänster från vårt företag via vår webbplats kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för denna behandling, kommer vi i allmänhet att inhämta ditt samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress eller e-postadress, sker alltid i enlighet med den tyska dataskyddsförordningen (Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för „Alfix GmbH“. Med denna dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av oss.

.

Som personuppgiftsansvarig har vi vidtagit många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt av de personuppgifter som behandlas på denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock alltid ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Därför kan du också överföra personuppgifter till oss på andra sätt, t.ex. via telefon eller post.

Du kan också vidta enkla och lättanvända åtgärder för att skydda dig mot att tredje part får obehörig tillgång till dina uppgifter. Därför vill vi här ge dig några tips om hur du kan hantera dina uppgifter på ett säkert sätt:

  • Skydda ditt konto (inloggnings-, användar- eller kundkonto) och ditt IT-system (dator, bärbar dator, surfplatta eller mobil enhet) med starka lösenord.
  • Det är bara du som ska ha tillgång till lösenorden.
  • Se till att du alltid använder dina lösenord endast för ett konto (inloggnings-, användar- eller kundkonto)

.

 • Använd inte samma lösenord för olika webbplatser, program eller onlinetjänster.
 • Följande gäller särskilt när du använder offentligt tillgängliga IT-system eller IT-system som delas med andra personer: du bör alltid logga ut igen efter varje inloggning på en webbplats, en applikation eller en onlinetjänst.

Lösenorden bör bestå av minst 12 tecken och väljas så att de inte är lätta att gissa. Därför bör de inte innehålla vanliga ord från vardagslivet, ens eget namn eller släktingars namn, utan bör innehålla stora och små bokstäver, siffror och specialtecken.

2. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige enligt GDPR är:

Alfix GmbH
Langhennersdorfer Str. 15, 09603 Großschirma, Tyskland

Telefon: +4937328800100

Fax: +4937328800199

E-post: info@alfix-systems.com

Representant för den personuppgiftsansvarige: Ledningen

3. Dataskyddsombud

Du kan nå dataskyddsombudet på följande sätt:

DataOrga® GmbH

E-post: datenschutz@alfix-systems.com

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt med alla frågor och förslag om dataskydd.

4. Definitioner

Den här dataskyddsdeklarationen bygger på de termer som används i EU:s direktiv och förordning Maker när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten samt för våra kunder och affärspartner. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder bland annat följande termer i denna sekretesspolicy:

 1. Personuppgifter
  Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 2. Dataobjekt
  En registrerad är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige (vårt företag).
 3. Behandling
  Behandling är varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande på annat sätt, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.
 4. Begränsning av behandling
  Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.
 5. Profilering
  Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller byte av vistelseort.
 6. Pseudonymisering
  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan att ytterligare information läggs till, förutsatt att denna ytterligare information hålls separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 7. Behandlare
  En personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
 8. Mottagare
  Med mottagare avses en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som personuppgifter lämnas ut till, oavsett om det rör sig om en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för ett särskilt utredningsuppdrag enligt unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning betraktas dock inte som mottagare.
 9. Tredje part
  Tredje part är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, ett organ eller ett annat organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under direkt överinseende av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet har tillstånd att behandla personuppgifterna.
 10. Samtycke
  Med samtycke avses varje fritt given specifik och informerad uppgift om den registrerades önskemål, i form av ett uttalande eller annan otvetydig bekräftande handling, genom vilken den registrerade anger att han eller hon samtycker till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne
 11. .

5. Rättslig grund för behandling

Art. 6.1.a DS-GVO (i kombination med § 25.1 TTDSG) tjänar vårt företag som rättslig grund för behandlingar där vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i, vilket till exempel är fallet med behandling som är nödvändig för en leverans av varor eller tillhandahållande av en annan tjänst eller ersättning, grundar sig behandlingen på artikel 6.1 b i DS-GVO. Detsamma gäller för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.

Om vårt företag är föremål för en rättslig förpliktelse som gör att behandlingen av personuppgifter blir nödvändig, till exempel för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, baseras behandlingen på artikel 6.1 c DS-GVO.

I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skulle skadas i våra lokaler och hans eller hennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information därför måste lämnas vidare till en läkare, ett sjukhus eller en annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6.1 d i DS-GVO.

Sist kan behandlingen baseras på artikel 6.1 f i DS-GVO. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts. Sådana behandlingar är tillåtna för oss i synnerhet eftersom de uttryckligen nämns av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg kommissionen att ett legitimt intresse kan antas föreligga om du är kund hos oss (skäl 47, andra meningen i DS-GVO).

6. Överföring av uppgifter till tredje part

Överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra syften än de som anges nedan äger inte rum.

.

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med tredje part om:

  1. Du har gett oss ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 a DS-GVO,
  2. Uppgifterna får lämnas ut enligt artikel 6.1 f i DS-GVO för att skydda våra legitima intressen och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut,

.

  1. i händelse av att det finns en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter enligt artikel 6.1 c i DS-GVO, samt

.

 1. Detta är lagligt tillåtet och nödvändigt enligt artikel 6.1 b i DS-GVO för behandling av avtalsförhållanden med dig.

För att skydda dina uppgifter och, om det är nödvändigt, för att vi ska kunna överföra uppgifter till tredje land (utanför EU/EES), har vi ingått avtal om uppdragsbehandling som bygger på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Om standardavtalsklausulerna inte är tillräckliga för att skapa en adekvat säkerhetsnivå kan ditt samtycke i enlighet med artikel 49.1 a i dataskyddsförordningen tjäna som rättslig grund för överföringen till tredje land. Detta gäller ibland inte vid överföring av uppgifter till tredjeländer för vilka Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med artikel 45 i DS-GVO.

7. Teknik

7.1 SSL/TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering för att garantera säkerheten vid databehandling och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar, inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss som operatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att det står „https://“ istället för „http://“ på adressraden i webbläsaren och genom låssymbolen på din webbläsarrad.

.

Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda uppgifter.

7.2 Datainsamling när du besöker webbplatsen

När du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. när du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare överför till vår server (i så kallade „serverloggfiler“). Vår webbplats samlar in en rad allmänna uppgifter och information varje gång du eller ett automatiserat system öppnar en sida. Dessa allmänna uppgifter och denna information lagras i serverens loggfiler. Följande kan spelas in

  1. Browsertyper och versioner som används,
  2. Det operativsystem som används av det åtkomliga systemet,
  3. Den webbplats från vilken ett åtkomstsystem kommer till vår webbplats (s.k. referrer),

.

  1. De underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats,

.

  1. Datum och tid för åtkomst till webbplatsen

.

 1. en förkortad internetprotokolladress (anonymiserad IP-adress) och,
 2. Internetleverantör för det anslutande systemet.

När vi använder dessa allmänna uppgifter och denna information drar vi inga slutsatser om din person. Denna information krävs snarare för att kunna

  1. att leverera innehållet på vår webbplats korrekt,
  2. att optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för den,
  3. för att säkerställa att våra IT-system och tekniken på vår webbplats fungerar permanent samt

.

 1. för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack.

Den data och information som samlas in utvärderas därför av oss dels statistiskt, dels i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från de personuppgifter som lämnas av den registrerade.

.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f DS-GVO. Vårt legitima intresse följer av de syften för datainsamling som anges ovan.

7.3 Krypterade betalningstransaktioner

Om det, efter att ett avtal med kostnader har ingåtts, finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonumret när du ger tillstånd till autogirering), krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

.

Betalningstransaktioner via vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard eller autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från „http://“ till „https://“ och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda data.

8. Cookies

8.1 Allmän information om cookies

Cookies är små filer som automatiskt skapas av din webbläsare och lagras i ditt IT-system (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller liknande) när du besöker vår webbplats.

.

I kakan lagras information som i varje enskilt fall är beroende av sammanhanget för den specifika slutenhet som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.

Användningen av cookies tjänar till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Vi använder så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

För att optimera användarvänligheten använder vi dessutom tillfälliga cookies som lagras på din slutenhet under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster, känner vi automatiskt igen att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar och inställningar du har gjort, så att du inte behöver ange dem igen.

Däremot använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera vårt erbjudande till dig i syfte att optimera det. Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har besökt vår webbplats när du besöker den igen. De cookies som sätts på detta sätt raderas automatiskt efter en bestämd tidsperiod. Cookiesens respektive lagringsperiod finns i inställningarna för det använda samtyckesverktyget.

8.2 Rättslig grund för användningen av cookies

De uppgifter som behandlas av cookies, som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt, är således nödvändiga för att skydda våra legitima intressen och tredje parts intressen i enlighet med artikel 6.1 f i DS-GVO.

För alla andra cookies gäller att du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 a DS-GVO via vår opt-in-cookiebanner.

8.3 Anvisningar för att undvika cookies i vanliga webbläsare

Du har möjlighet att när som helst radera cookies, endast tillåta utvalda cookies eller helt avaktivera cookies via inställningarna i den webbläsare du använder. Du kan få mer information på respektive leverantörs supportsidor:

8.4 Cookiebot (verktyg för hantering av samtycke)

Vi använder verktyget för hantering av samtycke „Cookiebot“ från Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark. Denna tjänst gör det möjligt för oss att få och hantera webbplatsbesökarnas samtycke till databehandling.

.

Cookiebot samlar in data som genereras av slutanvändare som använder vår webbplats. När en slutanvändare ger sitt samtycke via verktyget för samtycke till cookies loggar Cookiebot automatiskt följande uppgifter:

  • Slutanvändarens IP-nummer i anonymiserad form (de tre sista siffrorna är 0)

.

  • Datum och tidpunkt för samtycke.
  • Utomatiserad agent för slutanvändarens webbläsare.
  • Den webbadress från vilken samtycket skickades.
  • En anonym, slumpmässig och krypterad nyckel

.

 • Slutanvändarens samtyckesstatus, som fungerar som bevis på samtycke.

Nyckeln och samtyckesstatusen lagras också i slutanvändarens webbläsare i kakan „CookieConsent“ så att webbplatsen automatiskt kan läsa och följa slutanvändarens samtycke i alla efterföljande sidförfrågningar och framtida slutanvändarsessioner i upp till 12 månader. Nyckeln används som bevis på samtycke och för ett alternativ för att kontrollera att den samtyckesstatus som lagras i slutanvändarens webbläsare är oförändrad jämfört med det ursprungliga samtycke som lämnats till Cybot.

.

Hejsens funktionalitet kan inte garanteras utan behandlingen. Cookiebots cookie „CookieConsent“ klassificeras som nödvändig.

Cybot är en mottagare av dina personuppgifter och agerar som ett bearbetningsföretag för vår räkning.

För detaljerad information om användningen av Cookiebot, se: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

9. Innehållet på vår webbplats

9.1 Registrering som användare

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats genom att lämna personuppgifter.

Vilka personuppgifter som överförs till oss i processen beror på den inmatningsmask som används vid registreringen. De personuppgifter som du anger samlas in och lagras uteslutande för intern användning av oss och för våra egna syften. Vi kan låta dem skickas vidare till en eller flera orderbehandlare, t.ex. en paketleverantör, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för en intern användning som kan tillskrivas oss.

När du registrerar dig på vår webbplats lagras också IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör (ISP), datum och tid för registreringen. Dessa uppgifter lagras eftersom det är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och vid behov möjliggöra utredning av brott. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för vårt skydd. Dessa uppgifter lämnas i princip inte vidare till tredje part. Detta gäller inte om vi är juridiskt skyldiga att lämna ut uppgifterna eller om uppgifterna lämnas ut i syfte att väcka åtal.

Din registrering, med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter, hjälper oss också att erbjuda dig innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som de lämnat vid registreringen eller få dem helt raderade från vår databas.

Vi ger dig information om vilka personuppgifter som lagras om dig när som helst på begäran. Dessutom kommer vi att korrigera eller radera personuppgifter på din begäran, i den mån detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Det dataskyddsombud som nämns i denna dataskyddsförklaring och alla andra anställda är tillgängliga som kontaktpersoner för den registrerade i detta sammanhang.

Behandlingen av dina uppgifter sker för att du ska kunna använda vår webbplats på ett bekvämt och enkelt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f DS-GVO.

9.2 Behandling av uppgifter vid öppnande av ett kundkonto och för avtalsbehandling

I enlighet med artikel 6.1 b DS-GVO samlas personuppgifter in och behandlas om du lämnar dem till oss i syfte att genomföra ett avtal eller öppna ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personens adress ovan. Vi lagrar och använder de uppgifter som du har lämnat för att kunna behandla avtalet. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att blockeras, med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi har reserverat oss för en lagligt tillåten fortsatt användning av uppgifter, vilket vi informerar dig om nedan.

9.3 Databehandling för orderbehandling

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att överföras till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det kreditinstitut som fått uppdraget inom ramen för betalningsförfarandet, i den mån det är nödvändigt för betalningsförfarandet. Om betaltjänstleverantörer används informerar vi dig uttryckligen om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter i detta fall är artikel 6.1 b i DS-GVO.

9.4 Slutande av avtal med onlinebutik, handlare och leverans av varor

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för avtalsbehandlingen, till exempel till de företag som ansvarar för leverans av varor eller det kreditinstitut som har fått i uppdrag att sköta betalningen. Ytterligare överföring av uppgifter sker inte eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. i reklamsyfte.

Grunden för databehandling är artikel 6.1 b i DS-GVO, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra avtal eller åtgärder före avtal.

9.5 Kontakta oss / kontaktformulär

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in om du använder ett kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och för den tekniska administrationen i samband med detta. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i DS-GVO. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b DS-GVO. Dina uppgifter kommer att raderas efter slutlig behandling av din begäran; detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt och raderingen inte strider mot några lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter.

9.6 Ansökningshantering/jobbförmedling

Vi samlar in och behandlar de sökandes personuppgifter i syfte att behandla ansökningsförfarandet. Behandlingen kan också ske elektroniskt. Detta gäller särskilt om en sökande skickar in relevanta ansökningshandlingar till oss elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om vi ingår ett anställnings- eller tjänsteavtal med en sökande, lagras de överförda uppgifterna för att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om vi inte ingår något avtal med den sökande raderas ansökningshandlingarna automatiskt två månader efter det att beslutet om avslag meddelats, förutsatt att inga andra legitima intressen från vår sida motsätter sig radering. Ett annat legitimt intresse i denna mening är t.ex. en skyldighet att tillhandahålla bevis i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 88 i DS-GVO i kombination med. § 26 (1) BDSG.

10. Utskick av nyhetsbrev

10.1 Utskick av nyhetsbrev till befintliga kunder

Om du har lämnat din e-postadress till oss vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande varor eller tjänster som de du redan har köpt från vårt sortiment via e-post. I enlighet med § 7 (3) i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6.1 f DS-GVO. Om du ursprungligen har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig. Du har rätt att när som helst och med verkan för framtiden motsätta dig användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål genom att meddela den ansvariga person som anges i början. Detta kommer endast att medföra överföringskostnader för dig i enlighet med grundtaxorna. När du har mottagit din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

10.2 Reklamnyhetsbrev

På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Vilka personuppgifter som överförs till oss när du beställer nyhetsbrevet framgår av den inmatningsmask som används för detta ändamål.

Vi informerar våra kunder och affärspartners om våra erbjudanden med jämna mellanrum genom ett nyhetsbrev. I princip kan du bara få vårt företags nyhetsbrev om

  1. Du har en giltig e-postadress och

.

 1. Du har registrerat dig för nyhetsbrev.

Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemail till den e-postadress som du angav för första gången för att få nyhetsbrevet skickat med hjälp av dubbel opt-in-förfarandet. Detta bekräftelsemail är till för att kontrollera om du, som ägare av e-postadressen, har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det IT-system som du använder när du registrerar dig, samt datum och tid för registreringen, som tilldelas av din internetleverantör (ISP). Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra (eventuellt) missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför vårt rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in i samband med registreringen till nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Prenumeranter på nyhetsbrevet kan dessutom informeras via e-post om detta är nödvändigt för att nyhetsbrevstjänsten eller en relaterad registrering ska fungera, vilket kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevserbjudandet eller förändringar i de tekniska omständigheterna. Inga personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer att överlämnas till tredje part. Du kan när som helst avbryta din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av personuppgifter som du har gett oss för utskick av nyhetsbrevet. För att återkalla samtycket hittar du en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på vår webbplats eller att informera oss om detta på annat sätt.

Den rättsliga grunden för databehandling i syfte att skicka nyhetsbrev är artikel 6.1 a DS-GVO.

10.3 Spårning av nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys. Detta gör det möjligt att statistiskt utvärdera hur framgångsrika eller misslyckade marknadsföringskampanjer på nätet är. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan företaget se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av dig och vilka länkar i e-postmeddelandet som du har använt.

.

Dessa personuppgifter som samlas in via de spårningspixlar som finns i nyhetsbreven lagras och analyseras av oss för att optimera utskick av nyhetsbrev och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till dina intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part. De registrerade har rätt att när som helst återkalla den separata samtyckesförklaring som de har gett i detta avseende genom förfarandet för dubbel opt-in. Efter återkallelse raderas dessa personuppgifter av oss. Vi tolkar automatiskt en avregistrering från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

En sådan analys utförs särskilt i enlighet med artikel 6.1 lit. f DS-GVO på grundval av våra legitima intressen när det gäller att lägga in personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad utformning av vår webbplats.

10.4 Rapidmail

För analysändamål innehåller e-postmeddelanden som skickas med Rapidmail, en tjänst från rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg im Breisgau, Tyskland, en så kallad „spårningspixel“, som ansluter till Rapidmails servrar när e-postmeddelandet öppnas. På detta sätt kan man avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats.

Med hjälp av Rapidmail kan vi dessutom avgöra om och i så fall vilka länkar i nyhetsbrevet som har klickats. Alla länkar i e-postmeddelandet är så kallade spårningslänkar, med vilka dina klick kan räknas.

För mer information om Rapidmails analysfunktioner, se följande länk: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Den här databehandlingen grundar sig på ditt samtycke (artikel 6.1 a DS-GVO). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten av de databehandlingar som redan har utförts påverkas inte av återkallelsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också när som helst förhindra behandlingen genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet med detta. Du kan också förhindra lagring och överföring av personuppgifter genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare eller installera en JavaScript-blockerare (t.ex. https://noscript.net eller https://www.ghostery.com). Vi vill påpeka att dessa åtgärder kan innebära att alla funktioner på vår webbplats inte kommer att vara tillgängliga.

Den information som du ger oss för att ta emot nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och kommer att raderas från våra servrar samt från Rapidmails servrar efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) påverkas inte av detta.

Du kan se Rapidmails sekretesspolicy på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

11. Vår verksamhet i sociala nätverk

Vi är representerade där med egna sidor så att vi också kan kommunicera med dig i sociala nätverk och informera dig om våra tjänster. Om du besöker en av våra sidor i sociala medier ansvarar vi tillsammans med leverantören av respektive plattform för sociala medier för den behandling som utlöses av detta i enlighet med artikel 26 i DS-GVO.

.

Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa webbplatser, utan använder dem endast inom ramen för de möjligheter som respektive leverantör erbjuder oss.
Vi påpekar därför som en försiktighetsåtgärd att dina uppgifter också kan behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Användningen kan därför vara förknippad med dataskyddsrisker för dig, eftersom det kan vara svårare att skydda dina rättigheter, t.ex. till information, radering, invändningar etc., och behandlingen i de sociala nätverken sker ofta direkt för reklamändamål eller för leverantörernas analys av användarbeteenden, utan att vi kan påverka detta. Om användarprofiler skapas av leverantören används ofta cookies eller så tilldelas användningsbeteendet din egen medlemsprofil som skapas av de sociala nätverken.

Den beskrivna behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med artikel 6.1 f DS-GVO på grundval av vårt legitima intresse och respektive leverantörs legitima intresse av att kunna kommunicera med dig i tid eller informera dig om våra tjänster. Om du som användare måste ge ditt samtycke till databehandling hos respektive leverantör, hänvisar den rättsliga grunden till artikel 6.1 a DS-GVO i kombination med artikel 7 DS-GVO. Artikel 7 DS-GVO.

Då vi inte har tillgång till leverantörernas databaser vill vi påpeka att det är bäst att utöva dina rättigheter (t.ex. till information, rättelse, radering etc.) direkt hos respektive leverantör. Vi har listat ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter i de sociala nätverken nedan med respektive leverantör av sociala nätverk som vi använder:

11.1 Facebook

(Medansvarig för databehandling i Europa:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

.

Datapolicy:
https://www.facebook.com/about/privacy

11.2 YouTube

(Medansvarig för databehandling i Europa:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Datapolicy:
https://policies.google.com/privacy

11.3 XING (New Work SE)

(Med)ansvarig för databehandling i Tyskland:
New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland

Privacy Policy:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Informationsförfrågningar för XING-medlemmar:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Webbanalys

12.1 Facebook Pixel (Custom Audience)

Denna webbplats använder „Facebook Pixel“ från Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Meta“). Om ett uttryckligt samtycke ges kan användarnas beteende spåras efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna process används för att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och kan bidra till att optimera framtida annonseringsåtgärder.

.

Den insamlade informationen är anonym för oss och tillåter oss därför inte att dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Meta så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Meta kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter (https://www.facebook.com/about/privacy/). Detta gör det möjligt för Meta och dess partners att visa annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål.

Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke har getts i enlighet med artikel 6.1 a DS-GVO.

12.2 Google Analytics Universal

På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användningsprofiler och cookies (se punkt „Cookies“) används. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats, t.ex.

  1. Browser typ/version,
  2. det operativsystem som används,
  3. hänvisningens URL (den tidigare besökta sidan),
  4. Värdsnamnet på den dator som får tillgång till datorn (IP-adress) och

.

 1. Tid för serverförfrågan,

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet för marknadsundersökningar och efterfrågestyrd utformning av dessa webbsidor. Denna information kan också överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för vår räkning. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med andra uppgifter från Google. IP-adresserna anonymiseras så att det inte är möjligt att tilldela dem (IP-maskering).

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Du kan också förhindra insamling av data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandling av dessa data av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan läsa Google Analytics sekretesspolicy på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

12.3 Google Analytics Remarketing

Vi har integrerat Google Remarketing-tjänster på denna webbplats. Operatören av Google Remarketing-tjänsterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör det möjligt för ett företag att visa annonser för Internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det möjligt för ett företag att skapa användarrelaterade annonser och därmed visa intresseinriktade annonser för internetanvändaren.

Syftet med Google Remarketing är att visa intressevägledande reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller på andra webbplatser som är skräddarsydda för internetanvändarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing sätter en cookie i den registrerades IT-system. Genom att ställa in kakan kan Google känna igen besökaren på vår webbplats när han eller hon senare besöker webbplatser som också ingår i Googles annonsnätverk. Varje gång du besöker en webbplats där Google Remarketing-tjänsten har integrerats identifierar din webbläsare sig automatiskt för Google. Som en del av detta tekniska förfarande får Google kännedom om personuppgifter, t.ex. din IP-adress eller ditt surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intressevägledande reklam.

.

Med hjälp av kakan lagras personlig information, till exempel vilka webbsidor du har besökt. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela dessa personuppgifter som samlas in via den tekniska processen med tredje part.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Den sekretesspolicy som gäller för Google analytics Remarketing kan ses på följande adress: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12.4 WordPress-statistik – Jetpack

Denna webbplats använder WordPress-verktyget „WordPress Stats“ som tillhandahålls av Jetpack för att statistiskt analysera besökarnas trafik. Leverantören är Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. Driftsbolaget använder spårningsteknik från Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack använder cookies som lagras på din dator och gör det möjligt för WordPress Stats att analysera användningen av webbplatsen. Den information som genereras av cookies om användningen av vår webbplats lagras på servrar i USA. Din IP-adress anonymiseras efter bearbetning och före lagring.

Cookies finns kvar på din terminal tills du raderar dem.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Du kan se Jetpacks sekretesspolicy på: https://jetpack.com/support/privacy/.

12.5 WP Statistics

Denna webbplats använder analysverktyget WP Statistics för att statistiskt utvärdera besökarnas trafik. Leverantör är Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, Förenade Arabemiraten ( https://veronalabs.com).
Med WP Statistics kan vi analysera användningen av vår webbplats. WP Statistics samlar in loggfiler (IP-adress, referenser, webbläsare som används, användarens ursprung, använd sökmotor) och åtgärder som webbplatsbesökare har vidtagit på sidan (t.ex. klick och visningar).
De uppgifter som samlas in med WP Statistics lagras uteslutande på vår egen server.
Användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har ett legitimt intresse av anonymiserad analys av användarbeteende för att optimera både vår webbplats och vår reklam. I den mån ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminal (t.ex. fingeravtryck från enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.
Anonymisering av IP-uppgifter
Vi använder WP Statistics med anonymiserad IP. Din IP-adress förkortas så att den inte längre kan tilldelas dig direkt.

13 Reklam

13.1 Google Ads

Vår webbplats använder funktioner från Google Ads. Detta används för att annonsera den här webbplatsen i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). För detta ändamål sätter Google en cookie i webbläsaren på din terminal som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och på grundval av de sidor du har besökt.

.

Databehandling utöver detta sker endast om du har samtyckt till att Google kopplar din webbläsarhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i detta fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för återmarknadsföring mellan olika enheter. I detta syfte kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Privatlivspolicyn och ytterligare information om Google Ads finns på följande adress: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2 Google AdSense

Vi har integrerat Google AdSense på denna webbplats. Driftsbolaget för Google AdSense-komponenten är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google AdSense är en onlinetjänst som gör det möjligt att placera annonser på webbplatser från tredje part. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer ut de annonser som visas på webbplatser från tredje part i enlighet med innehållet på respektive webbplats från tredje part. Google AdSense gör det möjligt att rikta intresset mot internetanvändaren genom att skapa individuella användarprofiler.

Syftet med Google AdSense-komponenten är att integrera annonser på vår webbplats. Google-AdSense placerar en cookie i ditt IT-system. Genom att ställa in kakan kan Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, analysera användningen av vår webbplats. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av oss och på vilken en Google AdSense-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system automatiskt av respektive Google AdSense-komponent att överföra uppgifter till Alphabet Inc. för onlineannonsering och provisionsavräkning. I samband med detta tekniska förfarande får Alphabet Inc. kännedom om personuppgifter, t.ex. din IP-adress, som Alphabet Inc. bland annat använder för att spåra besökarnas och klickens ursprung och därefter för att möjliggöra provisionsavräkningar.

.

Google AdSense använder också så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra loggfilregistrering och loggfilanalys, varigenom en statistisk utvärdering kan utföras. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan Alphabet Inc. känna igen om och när en webbsida har öppnats av ditt IT-system och vilka länkar du har klickat på. Spårningspixlar används bland annat för att utvärdera flödet av besökare på en webbplats.

Genom Google AdSense överförs personuppgifter och information till Alphabet Inc. i USA, vilket även inkluderar IP-adressen och är nödvändigt för insamling och fakturering av de annonser som visas. Dessa personuppgifter lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan dela dessa personuppgifter som samlas in via den tekniska processen med tredje part.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Privatlivspolicyn och ytterligare information om Google AdSense finns på följande adress: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ och på https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.3 Google Ads med konverteringsspårning

Vi har integrerat Google Ads på denna webbplats. Företaget som driver Google Ads-tjänsterna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ads är en annonseringstjänst på internet som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat och i Googles annonsnätverk. Google Ads gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera vissa nyckelord som gör att en annons visas i Googles sökmotorresultat endast när användaren hittar ett sökresultat som är relevant för nyckelordet i sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna på ämnesrelevanta internetsidor med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till tidigare definierade nyckelord.

Syftet med Google Ads är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intressevägledande annonser på tredjepartsföretagens webbplatser och i sökmotorns resultat i Googles sökmotor samt att visa tredjepartsannonser på vår webbplats.

När du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google en så kallad konverteringscookie i ditt IT-system. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera dig. Om cookien ännu inte har löpt ut används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor, t.ex. varukorgen i ett onlinebutikssystem, har anropats på vår webbplats. Med konverteringscookien kan både vi och Google spåra om en användare som kom till vår webbplats via en AdWords-annons har gjort en försäljning, dvs. gjort eller avbrutit ett köp.

Den data och information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att fastställa det totala antalet användare som hänvisats till oss via annonser, dvs. för att fastställa om respektive annons har lyckats eller misslyckats och för att optimera våra annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra annonsörer av Google Ads får information från Google som kan användas för att identifiera dig.

Med hjälp av konverteringscookien lagras personlig information, till exempel vilka webbsidor du har besökt. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning du använder, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in via den tekniska processen till tredje part.

Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Privatlivspolicyn och ytterligare information om Google AdSense finns på följande adress: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Plugins och andra tjänster

14.1 Font Awesome

Vår webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Fonticons Inc, 307 S Main St Ste 202 Bentonville, AR, USA, för en enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Fonticons, Inc. Detta gör det möjligt för Fonticons, Inc. att veta att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Font Awesome används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DS-GVO.

Om din webbläsare inte stöder Font Awesome kommer ett standardtypsnitt att användas av din terminal.

För mer information om Fonticons Inc.’s sekretesspolicy, vänligen besök: https://fontawesome.com/privacy.

14.2 Google Maps

Vi använder Google Maps (API) på vår webbplats. Google Maps drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-koncernen med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt presentera geografisk information. Genom att använda den här tjänsten kan du till exempel se var vi befinner oss och en eventuell resa kan underlättas.

.

När du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där. Dessutom laddar Google Maps om Google Web Fonts. Leverantören av Google WebFonts är också Google Ireland Limited. När du öppnar en sida som integrerar Google Maps laddar webbläsaren de typsnitt som krävs för att visa Google Maps i webbläsarens cache. Även för detta ändamål upprättar webbläsaren du använder en anslutning till Googles servrar. På så sätt får Google reda på att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto via vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut från ditt Google-användarkonto. Google lagrar dina uppgifter (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

.

Om du inte samtycker till att dina uppgifter i framtiden överförs till Google i samband med användningen av Google Maps har du också möjlighet att helt avaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartan på denna webbplats kan då inte användas.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Du kan se Googles användarvillkor på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, och de ytterligare användarvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Du kan se sekretesspolicyn för Google Maps på: („Googles sekretesspolicy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.3 Google Photos

Vi använder onlinetjänsten från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, för att lagra bilder som är inbäddade på vår hemsida.

.

Inbäddning är integrering av visst externt innehåll (text-, video- eller bilddata) som tillhandahålls av en annan webbplats (Google Photos) och som sedan visas på vår egen webbplats (vår webbplats). En så kallad inbäddningskod används för inbäddning. Om vi har integrerat en inbäddningskod visas det externa innehållet från Google Photos som standard omedelbart när en av våra webbsidor besöks.

Genom den tekniska implementeringen av inbäddningskoden som gör det möjligt att visa bilder från Google Photos överförs din IP-adress till Google Photos. Google Photos registrerar också vår webbplats, vilken typ av webbläsare som används, vilket språk webbläsaren har, när och hur länge den används. Dessutom kan Google Photos samla in information om vilka av våra undersidor du har besökt och vilka länkar du har klickat på, samt andra interaktioner som du har utfört när du har besökt vår webbplats. Dessa uppgifter kan lagras och analyseras av Google Photos.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Du kan se Googles sekretesspolicy på följande adress: https://www.google.com/policies/privacy/.

14.4 Google reCAPTCHA

På den här webbplatsen använder vi funktionen reCAPTCHA. Det företag som driver Google reCAPTCHA är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-koncernen med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Funktionen reCAPTCHA används i första hand för att skilja ut om ett inlägg görs av en fysisk person eller om det missbrukas av en maskin eller automatiserad behandling. Tjänsten omfattar också att IP-adressen och, i förekommande fall, andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten skickas till Google.

.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

För mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy kan du besöka: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.5 Google Tag Manager

På den här webbplatsen använder vi tjänsten Google Tag Manager. Google Tag Manager drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-koncernen med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med det här verktyget kan „webbplats-taggar“ (dvs. nyckelord som integreras i HTML-element) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller personlig bild som du har klickat på och därmed registrera vilket innehåll på vår webbplats som är av särskilt intresse för dig.

.

Verktyget aktiverar också andra taggar som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Om du har avaktiverat domän- eller cookie-nivån förblir detta giltigt för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

För mer information om Google Tag Manager och Googles sekretesspolicy kan du besöka: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.6 Google WebFonts

Vår webbplats använder så kallade webbtypsnitt för en enhetlig visning av typsnitt. Google WebFonts tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-koncernen med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

När du öppnar en sida laddar webbläsaren in de nödvändiga typsnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och typsnitt korrekt. För detta ändamål upprättar webbläsaren du använder en anslutning till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att skapa en enhetlig och tilltalande presentation av vår webbplats.

Dessa behandlingar utförs uteslutande när uttryckligt samtycke har lämnats i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

För mer information om Google WebFonts och Googles sekretesspolicy kan du besöka: https://developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/.

14.7 Proven Expert

Vi använder tjänsten „Proven Expert“ på vår webbplats. Driftsbolaget är Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Tyskland. Syftet med att använda tjänsten är att kunna integrera kundbetyg på vår webbplats. Detta ger dig möjlighet att betygsätta tjänsterna på vår webbplats. När du skapar ett betyg samlar insticksmodulen in och lagrar din e-postadress och tekniska data i en tillhörande loggfil. Detta inkluderar din IP-adress och information om vilken webbläsare du använder. Dessutom lagrar insticksprogrammet ytterligare information som du frivilligt lämnar.

Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke har getts i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Den sekretesspolicy som gäller för Expert Systems AG kan ses på: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

14.8 YouTube (videor)

Vi har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTubes operatörsbolag är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

YouTube är en videoportal på Internet där videoutgivare kan lägga upp videoklipp gratis och andra användare kan se, betygsätta och kommentera dem, också gratis. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, vilket är anledningen till att hela film- och tv-program, men även musikvideor, trailers eller videor som användarna själva har gjort kan nås via internetportalen. Varje gång du öppnar en av de enskilda sidorna på denna webbplats som drivs av oss och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på ditt IT-system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Inom ramen för detta tekniska förfarande får YouTube och Google information om vilken specifik undersida på vår webbplats som du besöker.

.

Om du samtidigt är inloggad på YouTube känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats du besöker när du öppnar en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas ditt YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att du har besökt vår webbplats om du är inloggad på YouTube samtidigt som du ringer upp vår webbplats, oavsett om du klickar på en YouTube-video eller inte. Om du inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan du förhindra överföringen genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du går in på vår webbplats.

Dessa behandlingar utförs endast när uttryckligt samtycke har getts i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Du kan läsa YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Dina rättigheter som registrerad

15.1 Rätt till bekräftelse

Du har rätt att be oss att bekräfta om personuppgifter om dig behandlas.

15.2 Rätt till information Art. 15 DS-GVO

Du har rätt att när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter som finns lagrade om dig från oss, samt en kopia av dessa uppgifter i enlighet med de rättsliga bestämmelserna.

15.3 Rätt till rättelse Art. 16 DS-GVO

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig. Du har också rätt att begära att personuppgifter som är ofullständiga kompletteras, med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

15.4 Radering Art. 17 DS-GVO

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål, under förutsättning att någon av de grunder som anges i lagen är tillämplig och i den mån behandlingen eller lagringen inte är nödvändig.

15.5 Begränsning av behandling Art. 18 DS-GVO

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen om något av de rättsliga kraven är uppfyllda.

15.6 Dataportabilitet Art. 20 DS-GVO

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss till vilka personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i DS-GVO eller artikel 9.2 a i DS-GVO eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b i DS-GVO och att behandlingen sker med hjälp av automatiserade förfaranden, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller för att utöva en offentlig myndighet som vi har fått befogenhet att utföra.

.

När du utövar din rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i dataskyddsförordningen har du också rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt och i den mån detta inte påverkar andra personers rättigheter och friheter negativt.

15.7 Invändning Art. 21 DS-GVO

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e (databehandling i allmänhetens intresse) eller f (databehandling på grundval av en intresseavvägning) DS-GVO

.

Detta gäller även för profilering som grundar sig på dessa bestämmelser i enlighet med artikel 4 nr 4 i DS-GVO.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

I enskilda fall behandlar vi personuppgifter för att genomföra direktreklam. Du kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering, i den mån den är kopplad till sådan direktreklam. Om du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Du har dessutom rätt att av skäl som rör din särskilda situation invända mot behandling av personuppgifter om dig som utförs av oss för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i DS-GVO, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse.

.

Du har rätt att utöva din rätt till invändningar genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG.

15.8 Återkallande av samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden.

15.9 Klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskydd.

16. Rutinlagring, radering och blockering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller om det föreskrivs i den lagstiftning som vårt företag omfattas av

.

Om syftet med lagringen inte längre är tillämpligt eller om en föreskriven lagringsperiod löper ut kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

17. Lagringstid för personuppgifter

Kriteriet för lagringstiden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. När perioden har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, förutsatt att de inte längre behövs för att fullgöra eller inleda avtalet.

18. Uppdatering och ändring av dataskyddsdeklarationen

Denna dataskyddsdeklaration är för närvarande giltig och har status: januari 2023.

Den fortsatta utvecklingen av våra webbsidor och erbjudanden eller ändrade rättsliga eller officiella krav kan göra det nödvändigt att ändra denna dataskyddsförklaring. Du kan när som helst få tillgång till och skriva ut den aktuella dataskyddsdeklarationen på webbplatsen „https://www.alfix-systems.com/de/datenschutzerklaerung/“.

Denna dataskyddsdeklaration skapades med stöd av dataskyddsprogrammet: audatis MANAGER.