Dataskyddsdeklaration

1. Inledning

Med följande information vill vi ge dig som „den registrerade“ en översikt över vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagar. Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att ange personuppgifter. Men om du skulle vilja använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet ditt samtycke .< / p >

Behandlingen av personuppgifter, såsom ditt namn, adress eller e-postadress, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika bestämmelser som gäller för „ALFIX GmbH“. Integritetspolicy. Med denna dataskyddsförklaring vill vi informera dig om omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar.< / p >

Som behandlingsansvarig har vi implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock generellt ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är du fri att överföra personuppgifter till oss på andra sätt, till exempel via telefon eller post.< / p>

Du kan också vidta enkla och lätta att implementera åtgärder för att skydda dig mot obehörig tredje parts åtkomst till dina data. Vi vill därför ge dig några tips om hur du hanterar din data säkert:

  _ _

 • Skydda ditt konto (inloggning, användar- eller kundkonto) och ditt IT-system (dator, bärbar dator, surfplatta eller mobil enhet) med säkra lösenord.< /li>
 • Endast du ska ha tillgång till lösenorden . < /li>
 • Se till att du bara använder dina lösenord för ett konto (inloggning, användar- eller kundkonto).< / li>
 • Använd inte ett lösenord på olika webbplatser, applikationer eller onlinetjänster .
 • Följande gäller särskilt när du använder IT-system som är allmänt tillgängliga eller delas med andra: Du bör definitivt logga ut varje gång du loggar in på en webbplats, en applikation eller en onlinetjänst.< / li >
  </ ul >Lösenord bör bestå av minst 12 tecken och bör väljas så att de inte är lätta att gissa. Därför ska de inte innehålla vanliga vardagliga ord, dina egna namn eller namn på släktingar, utan snarare stora och små bokstäver, siffror och specialtecken .< / p>

  2. Ansvarig person

  Ansvarig person i den mening som avses i GDPR är:

  ALFIX GmbH< br > Langhennersdorfer Str. 15, 09603 Großschirma, Tyskland

  Telefon: +4937328800100

  Fax: +4937328800199

  E-post: info@alfix-systems.com

  Representant för den ansvariga: Ledningen

  3. Dataskyddsombud

  Du kan nå dataskyddsombudet på följande sätt:

  DataOrga® GmbH

  E-post: datenschutz@alfix-systems.com

  Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt när som helst om du har några frågor eller förslag om dataskydd. < /p>

  4. Definitioner

  Dataskyddsförklaringen är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar vid utfärdandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara termerna som används i förväg.< / p>

  Vi använder bland annat följande termer i denna dataskyddsförklaring:

  < ol type=’a‘>

 • Personuppgifter< br >Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person anses vara identifierbar om han eller hon kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera speciella egenskaper som uttrycker den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.< / li >
 • Den registrerade< br >Den berörda personen är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige (vårt företag).< / li >
 • Behandling< br >Behandling är varje process eller serie av processer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden i samband med personuppgifter, såsom insamling, inspelning, organisering, organisering, lagring, anpassningen eller ändringen, läsningen, frågan, användningen, avslöjandet genom överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelsen eller länkningen, begränsningen, raderingen eller förstörelsen.
 • Begränsning av behandling< br >Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.< /li>
 • Profilering < br > Profilering är varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter, som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person , i synnerhet för att analysera eller förutse aspekter relaterade till arbetsprestationer, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelse för den fysiska personen.
 • Pseudonymisering< br >Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerad subjekt utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Behandlare< br >Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige.< /li>
 • Mottagare< br >Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för ett specifikt utredningsmandat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare.< / li>
 • Tredje part< br >Tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, registerföraren och de personer som står under det direkta ansvaret av den personuppgiftsansvarige eller registerföraren är behörig att behandla personuppgifterna.< /li>
 • Samtycke< br >Samtycke är varje viljeyttring som den berörda personen frivilligt ger för det specifika fallet på ett informerat och entydigt sätt i form av ett uttalande eller annan tydlig bekräftande handling med vilken berörd person samtycker Du förstår att du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter. < /li>
  </ ol >

  5. Rättslig grund för behandling

  Art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR ( tillsammans med Section 25 Para. 1 TTDSG) tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för behandlingar för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål.

  Är behandlingen av personuppgifter att uppfylla ett avtal , som du är avtalspart i, är nödvändigt, vilket till exempel är fallet med bearbetningsoperationer som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller motprestation, bearbetningen bygger på artikel 6 Paragraf 1 lit. b) GDPR. Detsamma gäller bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.< / p>

  Om vårt företag är föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter , till exempel för att fullgöra skatteförpliktelser, baseras behandlingen på artikel 6 paragraf 1 lit. c) GDPR .< /p>

  I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information då skulle behöva lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på artikel 6, punkt 1 lit. d) GDPR .< / p>

  I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR-baserad. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att de intressen, grundläggande rättigheter och friheter som registrerade har inte företräde. Vi har tillåtelse att utföra sådana behandlingar i synnerhet eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse skulle kunna antas om du är kund hos vårt företag (skäl 47 meningen 2 GDPR ).< / p >

  Vårt erbjudande riktar sig generellt till vuxna. Personer under 16 år får inte ge oss personlig information utan samtycke från sin förälder eller vårdnadshavare. Vi begär inte ut personuppgifter från barn och unga, samlar inte in dem eller lämnar dem vidare till tredje part. < /p>

  6. Överföring av data till tredje part

  Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

  Vi delar endast din personliga information med tredje part om:

   1. _ _
   oss din information i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. a) GDPR har gett uttryckligt samtycke till detta,< /li>

  1. Överföringen enligt artikel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR är tillåtet för att skydda våra legitima intressen och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse av att inte avslöja dina uppgifter,< / li>
  2. I händelse av att överföringen enligt artikel 6 paragraf 1 lit. c) DS-GVO det finns en laglig skyldighet, samt
  3. detta är lagligt tillåtet och enligt artikel 6 paragraf 1 lit. b) GDPR krävs för behandlingen av avtalsrelationer med dig.< / li>
   </ ol >För att skydda dina uppgifter och vid behov göra det möjligt för oss att överföra data till tredjeländer (utanför EU/EES) har vi slutit avtal om avtalsbehandling baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Om standardavtalsklausulerna inte är tillräckliga för att skapa en adekvat säkerhetsnivå, kan ditt samtycke återkallas i enlighet med artikel 49 paragraf 1 lit. a) GDPR fungerar som den rättsliga grunden för överföring till tredjeländer. Detta gäller ibland inte för dataöverföring till tredjeländer för vilka EU-kommissionen har utfärdat ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 GDPR.

   7. Teknik

   7.1 SSL/TLS-kryptering

   Denna webbplats används för att säkra säkerheten för databehandling och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar, Inloggningsuppgifter eller kontaktförfrågningar som du skickar till oss som operatör, ett SSL eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att det finns en „https://“ istället för „http://“ i webbläsarens adressrad och på låssymbolen i din webbläsarrad.< / p >

   Vi använder den här tekniken för att skydda de data du överför.< /p>

   7.2 Datainsamling när du besöker webbplatsen

   När du använder vår webbplats endast i informationssyfte, d.v.s. om du gör det inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (i så kallade „serverloggfiler“). Vår webbplats samlar in en rad allmänna data och information varje gång du eller ett automatiserat system går in på en sida. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. Den

   kan spelas in

    1. _ _
    använda webbläsartyper och versioner,
  4. operativsystemet som används av åtkomstsystemet,
  5. webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referrer ),< /li>
  6. de underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats,< / li>
  7. datum och tid för åtkomst till webbplatsen, < /li>
  8. en förkortad Internetprotokolladress (anonymiserad IP-adress) och,< /li>
  9. Internetleverantören för åtkomstsystemet. < /li>
   </ ol >När vi använder denna allmänna information och information drar vi inga slutsatser om dig personligen. Snarare behövs denna information för att

    _ _

   1. för att leverera innehållet på vår webbplats korrekt , < /li>
   2. för att optimera innehållet på vår webbplats samt reklam för den , < /li>
   3. för att säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken på vår webbplats och
   4. Att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för åtal i händelse av en cyberattack
   5. </ ol >

    Vi utvärderar därför denna insamlade data och information statistiskt å ena sidan och å andra sidan i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar . De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.< / p>

    Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6.1 lit. f) GDPR. Vårt berättigade intresse följer av de syften med datainsamling som anges ovan.< /p>

    7.3 Krypterade betalningstransaktioner

    Efter att ha ingått ett avgiftsbaserat avtal finns det en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter ( t.ex. ange kontonumret när du utfärdar autogirotillståndet), dessa uppgifter krävs för betalningshantering.

    Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmetoder (Visa/MasterCard eller autogiro) utförs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från „http://“ till „https://“ och på låssymbolen i din webbläsarrad.

    Vi använder denna teknik för att skydda dina överförda data.< /p>

    7.4 Hosting av Host Europe

    Vi är värd för vår webbplats hos Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln (nedan kallad som värd Europa).

    När du besöker vår webbplats kommer dina personuppgifter (t.ex. IP-adresser i loggfiler) att behandlas på Host Europes servrar.

    Användningen av Host Europe baseras på artikel 6, paragraf 1 lit. f) GDPR. Vi har ett legitimt intresse av den mest tillförlitliga representationen, tillhandahållandet och säkerheten för vår webbplats.< / p>

    Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) i enlighet med artikel 28 GDPR med Host Europe. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen som säkerställer att Host Europe endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.< / p>

    Mer information om Host Europes dataskyddsbestämmelser finns på: https:/ /www .hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/

    8. Cookies

    8.1 Allmän information om cookies

    Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på ditt IT-system (bärbar dator, surfplatta, smartphone, etc.). ) är sparas när du besöker vår webbplats.< /p>

    Cookien lagrar information som härrör från sammanhanget för den specifika enhet som används. Detta betyder dock inte att vi får direkt kunskap om din identitet.< / p>

    Användningen av cookies tjänar till att göra användningen av vårt erbjudande trevligare för dig. Vi använder så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa kommer att raderas automatiskt när du lämnar vår sida . < /p>

    För att optimera användarvänligheten använder vi dessutom tillfälliga cookies, som lagras på din enhet under en viss tidsperiod. Om du besöker vår sida igen för att använda våra tjänster kommer det automatiskt att kännas igen att du redan har varit hos oss och vilka poster och inställningar du har gjort så att du inte behöver gå in på dem igen.< / p >

    Å andra sidan använder vi cookies för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och för att utvärdera vårt erbjudande åt dig i optimeringssyfte. Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt känna igen att du redan har besökt vår webbplats när du besöker vår webbplats igen. De cookies som ställs in på detta sätt raderas automatiskt efter en definierad tidsperiod. Respektive lagringstid för cookies finns i inställningarna för samtyckesverktyget som används .< /p>

    8.2 Rättslig grund för användningen av cookies

    De uppgifter som behandlas av cookies är nödvändiga för att att webbplatsen fungerar korrekt krävs för att skydda våra och tredje parts legitima intressen i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR krävs.< /p>

    För alla andra cookies måste du ge ditt samtycke via vår opt -in-cookiebanner i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. a) GDPR .< /p>

    8.3 Information om att undvika cookies i vanliga webbläsare

    Du har möjlighet att ta bort cookies när som helst och endast tillåta utvalda cookies via inställningarna för den webbläsare du använder eller för att inaktivera cookies helt. Ytterligare information finns på respektive leverantörs supportsidor:
    < ul >

   6. Chrome: https://support.google.com /chrome/answer/95647?tid=311178978</a >.< /li>
   7. Safari: https:/ /support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978</a >.< /li>
   8. Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=311178978</a >.< /li>
   9. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac- c3b8-57b9-2a946a29ae09</a >.< /li>
    </ ul >

    9. Innehåll på vår webbplats

    9.1 Registrering som användare

    Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats genom att lämna personuppgifter .< / p >

    Vilka personuppgifter som överförs till oss bestäms av respektive inmatningsmask som används för registrering. De personuppgifter du anger kommer att samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av oss och för våra egna ändamål. Vi kan ordna överföringen till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänstleverantör, som också använder personuppgifterna uteslutande för internt bruk som är hänförligt till oss.< / p>

    Genom att registrera dig på vår webbplats lagras även IP-adressen som tilldelats av din Internetleverantör (ISP), datum och tid för registrering. Dessa data lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och vid behov möjliggör denna data att begångna brott kan lösas. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för vår säkerhet. Dessa uppgifter kommer i princip inte att vidarebefordras till tredje part. Detta gäller inte om vi är juridiskt skyldiga att avslöja det eller om avslöjandet tjänar syftet med åtal.< / p>

    Din registrering, med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter, hjälper oss också att erbjuda dig innehåll eller tjänster som, på grund av sakens natur, endast kan erbjudas till registrerade användare. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats under registreringen eller att få dem helt raderade från vår databas.< / p >

    Vi kommer att förse dig med information om vilka personuppgifter om dig som lagras när som helst på begäran. Vi kommer också att korrigera eller radera personuppgifter på din begäran, förutsatt att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser om motsatsen. Ett dataskyddsombud som nämns i denna dataskyddsförklaring och alla andra anställda är tillgängliga för den registrerade som kontaktpersoner i detta sammanhang.< / p >

    Behandlingen av dina uppgifter sker för att vår webbplats ska vara bekväm och enkel. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f) GDPR .< /p>

    9.2 Databehandling vid öppning av kundkonto och för avtalsbehandling

    Enligt artikel 6 paragraf 1 lit. b) GDPR, personuppgifter samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att genomföra ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan raderas när som helst och kan göras bland annat genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till ansvarig person. Vi lagrar och använder de uppgifter du lämnar för att behandla avtalet. Efter att avtalet har behandlats fullständigt eller ditt kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller sig rätten att ytterligare använda uppgifterna i enlighet med lagen, vilket vi kommer att informera dig om nedan.

    9.3 Databehandling för beställningsbehandling

    De personuppgifter vi samlar in kommer att skickas vidare vidare till det transportföretag som uppdragits med leveransen som ett led i avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för att leveransen av godset krävs. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det anlitade kreditinstitutet som en del av betalningshanteringen, förutsatt att detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi att tillhandahålla explicit information om detta nedan. Den rättsliga grunden för att vidarebefordra uppgifterna är artikel 6.1 lit. b) GDPR .< /p>

    9.4 Ingående av avtal med nätbutiker, återförsäljare och frakt av varor

    Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt som en del av avtalshanteringen, till exempel till de företag som har anförtrotts leveransen av varorna eller det kreditinstitut som har anförtrotts betalningshanteringen. Uppgifterna kommer inte att överföras vidare eller kommer endast att överföras om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel för reklamändamål.< / p >

    Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att uppfylla avtalet eller vidta åtgärder före avtal.< /p>

    9.5 Kontakt-/kontaktformulär

    Som en del av att kontakta oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas in personuppgifter. Vilka uppgifter som samlas in när ett kontaktformulär används kan ses i respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter kommer att lagras och användas uteslutande i syfte att besvara din förfrågan eller för att kontakta dig och den tillhörande tekniska förvaltningen. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är vårt berättigade intresse av att besvara din begäran i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6, punkt 1 lit. b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har slutbehandlats, så är fallet om det av omständigheterna framgår att saken i fråga är slutgiltigt klarlagd och raderingen inte strider mot några lagliga lagringsskyldigheter.< /p>< h3>9.6 Ansökningshantering / jobbutbyte < /h3>

    Vi samlar in och behandlar sökandes personuppgifter i syfte att behandla ansökningsprocessen. Behandlingen kan även ske elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar in relevanta ansökningshandlingar till oss elektroniskt, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om vi sluter ett anställnings- eller serviceavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagbestämmelser. Om vi inte sluter avtal med sökanden kommer ansökningshandlingarna automatiskt att raderas två månader efter att avslagsbeslutet meddelats, förutsatt att raderingen inte strider mot några andra berättigade intressen från vår sida. Ett annat berättigat intresse i denna mening är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt lagen om allmän likabehandling (AGG ).< / p >

    Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är artikel 88 GDPR i kombination med . § 26 paragraf 1 BDSG.< /p>

    10. Skicka nyhetsbrev

    10.1 Skicka nyhetsbrev till befintliga kunder

    Om du har gett oss din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden för liknande varor eller tjänster För att skicka dig tjänster, såsom de som redan köpts, från vårt sortiment via e-post. I enlighet med 7 § stycke 3 UWG behöver vi inte inhämta ditt separata samtycke för detta. I detta avseende utförs databehandling enbart på basis av vårt berättigade intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. Om du från början har invänt mot användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka e-postmeddelanden. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamsyfte när som helst med framtida verkan genom att meddela den ansvarig person som nämns i början. För detta får du endast överföringskostnader enligt grundtaxorna. När din invändning har mottagits kommer användningen av din e-postadress i reklamsyfte att stoppas omedelbart.< /p>

    10.2 Annonsnyhetsbrev

    På vår webbplats kommer du att få möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Inmatningsmasken som används för detta avgör vilka personuppgifter som skickas till oss när du beställer nyhetsbrevet.< / p >

    Vi informerar våra kunder och affärspartners om våra erbjudanden med jämna mellanrum genom ett nyhetsbrev. Du kan i princip bara få vårt företags nyhetsbrev om

     1. _ _

     2. Du har en giltig e-postadress och
     3. Du har registrerat dig för att få nyhetsbrevet

    </ ol >

    Av juridiska skäl kommer ett e-postbekräftelse att skickas med den dubbla registreringsproceduren till den e-postadress du angav för första gången för att ta emot nyhetsbrevet . Detta bekräftelsemail används för att kontrollera om du, som ägare av e-postadressen, har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet.< / p>

    När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi även IP-adressen som tilldelats av din Internetleverantör (ISP) till det IT-system du använder vid registreringstillfället samt datum och tid för registrering. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra (eventuellt) missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför vårt rättsliga skydd.< /p>

    De personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare skulle prenumeranter på nyhetsbrevet kunna informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en relaterad registrering, vilket kan vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevsutbudet eller ändrade tekniska omständigheter . De personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan när som helst avbryta din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Det samtycke till lagring av personuppgifter som du har gett oss för att skicka nyhetsbrevet kan när som helst återkallas. I syfte att återkalla ditt samtycke finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på vår hemsida eller att informera oss om detta på annat sätt.< / p>
    syfte att skicka nyhetsbrev är artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

    10.3 Nyhetsbrevsspårning

    Våra nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En webbfyr är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilsinspelning och loggfilanalys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Med hjälp av den inbäddade spårningspixeln kan företaget känna igen om och när ett e-postmeddelande öppnades av dig och vilka länkar i e-postmeddelandet som du fick åtkomst till.< / p>

    Vi lagrar och utvärderar de personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna som finns i nyhetsbreven för att optimera nyhetsbrevsleveransen och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till dina intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla den relevanta separata samtyckesförklaringen som utfärdats via det dubbla opt -in-förfarandet. Efter att du återkallat ditt samtycke kommer vi att radera dessa personuppgifter. Vi tolkar automatiskt avanmälan från att ta emot nyhetsbrevet som en återkallelse.< / p>

    En sådan utvärdering utförs särskilt i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR baserat på våra legitima intressen av visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av vår webbplats.< /p>

    10.4 Rapidmail

    I analyssyfte, data som tillhandahålls med Rapidmail , En tjänst för e-postmeddelanden som skickas av rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg im Breisgau, Tyskland, använder en så kallad „spårningspixel“ som ansluter till Rapidmails servrar när e-postmeddelandet öppnas . Detta gör det möjligt att avgöra om ett nyhetsbrev har öppnats.< / p>

    Vi kan också använda Rapidmail för att avgöra om och i så fall vilka länkar i nyhetsbrevet som klickades på. Alla länkar i mejlet är så kallade spårningslänkar med vilka dina klick kan räknas.< / p>
    Du kan ta reda på mer om Rapidmails analysfunktioner på följande länk: https://de .rapidmail. wiki/categories/statistics/</a >.< /p>

    Databehandling baseras på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.< / p >

    Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan också förhindra bearbetning när som helst genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan också förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Också genom att inaktivera JavaScript i din webbläsare eller installera en JavaScript- blockerare (t.ex. https://noscript.net< /a> eller https://www.ghostery.com) kan du förhindra lagring och överföring av personuppgifter. Vi vill påpeka att som ett resultat av dessa åtgärder kan alla funktioner på vår webbplats inte längre vara tillgängliga.< / p>

    De uppgifter du lämnar till oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet och kommer att raderas från både våra servrar och Rapidmails servrar efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet . Data som lagras av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) förblir opåverkade.< / p>
    Du kan se Rapidmails dataskyddsbestämmelser på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit</ a > .< /p>

    11. Vår verksamhet i sociala nätverk

    För att vi ska kunna kommunicera med dig på sociala nätverk och informera dig om våra tjänster har vi egna sidor där. Om du besöker en av våra sociala mediesidor är vi och leverantören av respektive sociala medieplattform gemensamt ansvariga för att bearbeta de resulterande bearbetningsoperationerna i enlighet med artikel 26 GDPR. < /p>

    Vi är inte den ursprungliga leverantören av dessa sidor, utan använder dem endast inom ramen för de alternativ som erbjuds oss av respektive leverantör.< br >Som en försiktighetsåtgärd vill vi därför påpeka att dina uppgifter kan även överföras utanför Europeiska unionen eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Användning kan därför innebära dataskyddsrisker för dig, eftersom det kan vara svårare att skydda dina rättigheter, till exempel till information, radering, invändning etc., och behandling i sociala nätverk utförs ofta direkt av leverantörerna i reklamsyfte eller att analysera användarbeteende.utan att vi kan påverka detta . Om leverantören skapar användningsprofiler används ofta cookies eller så tilldelas användningsbeteendet till den sociala nätverksmedlemsprofil som du har skapat.< / p>

    Behandlingen av personuppgifter som beskrivs utförs i enlighet med artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR baserat på vårt berättigade intresse och respektive leverantörs berättigade intresse för att kunna kommunicera med dig i rätt tid eller för att informera dig om våra tjänster. Om du måste ge ditt samtycke till databehandling som användare hos respektive leverantör hänvisar den rättsliga grunden till artikel 6 paragraf 1 lit. a) GDPR i samband med . Artikel 7 GDPR .< /p>

    Eftersom vi inte har tillgång till leverantörernas uppgifter vill vi påpeka att det är bäst att utöva dina rättigheter (t.ex. till information, rättelse, radering etc.) direkt med respektive leverantör. Vi har listat ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter i de sociala nätverken nedan från respektive leverantör av sociala nätverk som vi använder:

    11.1 Facebook

    (Med)ansvarig för databehandling i Europa :< br > Meta Plattformar Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

    Sekretesspolicy (datapolicy):< br > https://www.facebook.com/about/ sekretess< /a>

    11.2 Instagram

    (Med)ansvarig för databehandling i Tyskland:< br > Meta Plattformar Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

    Sekretesspolicy (datapolicy):< br > https://instagram.com/legal/privacy/< /a >

    11.3 LinkedIn

    (Med)ansvarig för databehandling i Europa:< br >LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland

    Sekretesspolicy:< br > https://www.linkedin.com/legal/privacy- policy

    11.4 Twitter

    (Med)ansvarig för databehandling i Europa:< br >Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 , Irland

    Sekretesspolicy:< br > https://twitter.com/de/privacy</p >

    Information om dina data:< br > https://twitter.com/settings/your_twitter_data< /p>

    11.5 YouTube

    (Med)ansvarig för databehandling i Europa:< br >Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

    Sekretesspolicy:< br > https://policies.google.com/privacy</p >

    11.6 XING (New Work SE)< /h3>

    (Med)ansvarig för databehandling i Tyskland:< br >New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland

    Sekretesspolicy:< br > https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung</a >

    Informationsförfrågningar för XING-medlemmar:< br > https://www.xing.com / settings/privacy/data/disclosure

    12. Webbanalys

    12.1 Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)< /h3>

    Denna webbplats använder „Facebook Pixel“ från Meta Platforms , Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“ Meta ”). Om uttryckligt samtycke ges kan användarnas beteende spåras efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna procedur används för att utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan hjälpa till att optimera framtida reklamåtgärder.< / p >

    Datan som samlas in är anonym för oss och gör det därför inte möjligt för oss att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Meta så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Meta använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy/). Detta gör det möjligt för Meta och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator för dessa ändamål.< / p>

    Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

    Detta amerikanska företag är certifierat enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett adekvat beslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, så att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< /p>

    12.2 Google Analytics Universal

    På vår På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited ( https:// www.google.de /intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se punkten „Cookies“) används. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats såsom

     1. _ _

     2. webbläsartypen/ versionen,
     3. det operativsystem som används ,
     4. hänvisningsadressen (den tidigare besökta sidan ),< /li>
     5. värdnamnet på den åtkomstdator (IP-adress) och
     6. Tid för serverbegäran,
     7. </ ol >

      överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning för marknadsundersökningar och behovsbaserad design av dessa webbplatser. Denna information kan också komma att överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för dig. Under inga omständigheter kommer din IP-adress att slås samman med annan Google-data. IP-adresserna är anonymiserade så att tilldelning inte är möjlig (IP- maskering ).< /p>

      Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in webbläsarprogramvaran i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att i det här fallet kanske inte alla funktioner på denna webbplats kan användas i sin fulla utsträckning.< / p>

      Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

      Du kan också förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de</a > ) . < /p>

      Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< / p>

      Du kan se dataskyddsbestämmelserna för Google Analytics på: https:// support. google.com/analytics/answer/6004245?hl=de</a >.< /p>

      12.3 Google Analytics Remarketing

      Vi har integrerade Google Remarketing- tjänster på den här webbplatsen. Det operativa företaget för Googles remarketingtjänster är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör att ett företag kan visa reklam för Internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör att ett företag kan skapa användarrelaterad reklam och därför visa intresserelevanta annonser för internetanvändaren.< / p >

      Syftet med Google Remarketing är att visa intresserelevant reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller på andra webbplatser som är skräddarsydda för internetanvändarnas individuella behov och intressen.< / p>

      Google Remarketing sätter en cookie på den registrerades IT-system. Genom att ställa in cookien kan Google känna igen besökare på vår webbplats när de därefter besöker webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Varje gång du besöker en webbplats där Google Remarketing -tjänsten har integrerats identifierar din webbläsare sig automatiskt för Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom din IP-adress eller surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresserelevant reklam.< / p>

      Cookies används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser du besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan komma att vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.< / p >

      Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

      Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< / p>

      Sekretesspolicyn för Google Analytics Du kan se remarketing på: https://www.google.de/intl/de/ policys/privacy/ kan nås.< /p>

      13. Plugins och andra tjänster

      13.1 Google Maps

      Vi använder Google Maps (API) på vår webbplats. Operativbolaget för Google Maps är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-gruppen av företag med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att till exempel använda den här tjänsten kan vår plats visas för dig och varje resa kan göras enklare.< / p>

      När du går in på undersidorna där Google Maps-kartan är integrerad, överförs information om din användning av vår webbplats (som din IP-adress) till Googles servrar i USA och lagras där förutsatt att du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. a) GDPR. Dessutom laddar Google Maps om Googles webbteckensnitt. Leverantören av Google WebFonts är också Google Ireland Limited. När du öppnar en sida som integrerar Google Maps, laddar din webbläsare de webbteckensnitt som krävs för att visa Google Maps i webbläsarens cache. Även för detta ändamål upprättar webbläsaren du använder en anslutning till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill att din profil ska kopplas till Google måste du logga ut från ditt Google-användarkonto. Google sparar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler; för att utöva detta måste du kontakta Google .< / p >

      Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google när du använder Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.< /p>

      Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

      Du hittar Googles användarvillkor på https://www. google .de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användarvillkoren för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

      Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< / p>

      Du kan se dataskyddsbestämmelserna för Google Maps på: („Googles sekretesspolicy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/</a >.< /p>

      13.2 Google reCAPTCHA

      Vi använder reCAPTCHA- funktionen på detta hemsida. Operativbolaget för Google reCAPTCHA är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-gruppen av företag med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ReCAPTCHA -funktionen används främst för att särskilja om en inmatning görs av en fysisk person eller om den är felaktigt behandlad genom maskinell och automatiserad behandling . Tjänsten inkluderar även att skicka IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA -tjänsten till Google.< / p>

      Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

      Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< / p>

      Ytterligare information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på: https: / /www.google.com/intl/de/policies/privacy/</a >.< /p>

      13.3 Google Tag Manager

      På den här webbplatsen använder vi tjänsten Google Tag Manager. Det operativa företaget för Google Tag Manager är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-gruppen av företag med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.< / p>

      Med detta verktyg kan „webbplatstaggar“ (dvs. nyckelord som är integrerade i HTML-element ) implementeras och hanteras via ett gränssnitt. Genom att använda Google Tag Manager kan vi automatiskt spåra vilken knapp, länk eller personlig bild du aktivt har klickat på och kan sedan spela in vilket innehåll på vår webbplats som är särskilt intressant för dig.< / p >

      Verktyget utlöser även andra taggar, som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager kommer inte åt denna data. Om du har gjort en inaktivering på domän- eller cookienivå kommer detta att gälla för alla spårningstaggar som implementerats med Google Tag Manager.< / p >

      Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

      Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< / p>

      Du kan hitta mer information om Google Tag Manager och Googles dataskyddsdeklaration på: https ://www.google.com/intl/de/policies/privacy/</a >.< /p>

      13.4 Google WebFonts

      Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt för uniformen visning av teckensnitt Teckensnitt. Google WebFonts tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är en del av Google-gruppen av företag med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.< / p>

      När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt. För detta ändamål upprättar webbläsaren du använder en anslutning till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts är av intresse för en enhetlig och attraktiv presentation av vår webbplats.< / p>

      Dessa behandlingar äger rum endast om uttryckligt samtycke ges i enlighet med artikel 6.1 lit. a) GDPR .< /p>

      Moderbolaget Google LLC är certifierat som ett amerikanskt företag enligt EU-US Data Privacy Framework. Det finns härmed ett lämplighetsbeslut i enlighet med artikel 45 i GDPR, vilket innebär att personuppgifter även kan överföras utan ytterligare garantier eller ytterligare åtgärder.< / p>

      Ytterligare information om Google WebFonts och Googles sekretesspolicy finns på: https://developers. google. com/fonts/faq</a > ; https://www.google.com/policies/privacy/.

      < h2>14. Dina rättigheter som registrerad

      14.1 Rätt till bekräftelse

      Du har rätt att begära bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas.

      14.2 Rätt till information Artikel 15 GDPR

      Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information från oss om de personuppgifter som lagras om dig samt en kopia av dessa uppgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser .< /p>

      14.3 Rätt till rättelse Artikel 16 GDPR

      Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, begära komplettering av ofullständiga personuppgifter.

      14.4 Radering Art. 17 GDPR

      Du har rätt att kräva att att personuppgifterna om dig raderas omedelbart om något av de lagligt angivna skälen gäller och i den mån behandling eller lagring inte är nödvändig.

      14.5 Begränsning av behandling Art.18 GDPR< /h3>

      Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen om något av lagkraven är uppfyllt.

      14.6 Dataportabilitet Art 20 GDPR

      Du har rätt att få de personuppgifter som avser dig, som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från oss till vilken personuppgifterna har lämnats, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. a) GDPR eller artikel 9 paragraf 2 lit. a) GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. b) GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade förfaranden, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller för att utöva myndighet som tillkommer oss.< / p >

      Dessutom, när du utövar din rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 paragraf 1 GDPR, har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt. och förutsatt att detta inte påverkar andra människors rättigheter och friheter.

      14.7 Invändning mot Art. 21 GDPR

      Du har denna rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6 paragraf 1 lit. e) (databehandling i allmänhetens intresse) eller f (databehandling baserad på en intresseavvägning) GDPR kan du göra invändning.< /p>

      Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser i den mening som avses i artikel 4 nr 4 GDPR. < /p>

      Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är i syfte att hävda, utöva eller försvara juridiska påståenden .< /p>

      I enskilda fall behandlar vi personuppgifter för att kunna bedriva direktreklam. Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är relaterat till sådan direktreklam. Om du motsätter dig att vi behandlar det för direktreklamändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.< / p>

      Dessutom har du rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot den behandling av personuppgifter som rör dig som utförs av oss för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med art. 89 Punkt 1 GDPR att göra invändningar, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse.< / p>

      I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58/EG, är du fri att utöva din rätt att invända med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

      < h3> 14.8 Återkallande av samtycke till dataskydd

      Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med framtida verkan.

      14.9 Klagomål till en tillsynsmyndighet</h3 >

      Du har rätt att klaga till en dataskyddsansvarig tillsynsmyndighet om vår behandling av personuppgifter.

      15. Rutinlagring, radering och blockering av personuppgifter

      Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen eller om detta föreskrivs av de rättsliga regler som vårt företag lyder under

      Om lagringssyftet inte längre gäller eller en föreskriven lagringstid löper ut kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade regler.< /p>

      16. Varaktighet för lagring av personuppgifter

      Kriteriet för varaktighet för lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att tidsfristen har löpt ut kommer relevanta uppgifter att raderas rutinmässigt om det inte längre krävs för att fullgöra eller initiera kontraktet.< / p >

      17. Aktuell och ändringar av dataskyddsförklaringen

      Denna dataskyddsförklaring är för närvarande giltig och är daterad: september 2023.

      På grund av vidareutvecklingen av våra webbplatser och erbjudanden eller på grund av ändrade juridiska eller officiella krav kan det bli nödvändigt att ändra denna dataskyddsförklaring. Den aktuella dataskyddsförklaringen kan när som helst nås och skrivas ut på webbplatsen „https://www.alfix-systems.com/de/datenschutzerklaerung/“.< / p>

      Denna dataskyddsförklaring skapades med stöd av dataskyddsprogramvaran: audatis MANAGER skapad.